ABOUT US / เกี่ยวกับเรา

       ไบโออะกริเสิร์ช(ไทยแลนด์) จำกัด คือผู้ให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body) เป็นสาขาย่อยจาก Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการเป็นผู้ให้การรับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์ ได้รับการยอมรับ และแต่งตั้งโดยหน่วยงานที่ดูแล เกี่ยวกับการให้การรับรองใน ยุโรป ซึ่งรับรองโดย IFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ มาตรฐาน EN 45011

ความเป็นมา / BACKGROUND

       ความเป็นมา : Bioagricert ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอิตาลี เมื่อมีการบุกเบิกการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ในปี ค.ศ. 1984 ภายใต้ชื่อ Bioagricoop ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการเกษตร และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ซึ่งเริ่มจากการทำงานเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ และหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ที่ให้บริการแก่บริษัทต่างๆที่สนใจเข้าร่วม โครงการ

       ในปี ค.ศ. 1985 Bioagricoop ได้เข้าเป็นสมาชิกของ IFOAM ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่เคลื่อนไหวในการกำหนดมาตรฐาน และระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ในปี ค.ศ. 1996 Bioagricoop ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรแรก ที่ได้การรับรองจาก IFOAM ให้เป็นผู้ให้การรับรอง และออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ในส่วนของพืชและสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติใน Mediterranean Europeทั้งหมด

       Bioagricert เริ่มต้นการเป็นผู้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ภายใต้ชื่อ Bioagricoop จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2002 บริษัท Bioagricert แยกตัวเป็นอิสระจาก Bioagricoop เพื่อเป็นองค์กรควบคุม และออกใบรับรองโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของ ประเทศอิตาลี ซึ่งมีประสบการณ์ในการควบคุม และออกใบรับรอง ดังนั้นชื่อของ Bioagricert จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ Organic จากประสบการณ์การทำงานเกือบ 30 ปี Bioagricert ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ความสามารถในการช่วยเหลือลูกค้าในด้านข้อมูลและด้านต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และเรายังคงพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต

       Bioagricertเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ ของประเทศอิตาลีตจนถึง ปัจจุบัน Bioagricert ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการทำงานด้วยความซื่อตรง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของบริษัท คือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อให้ ได้เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอินทรีย์คุณภาพสูงสุด

 

 
บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด  716 อาคารพญาไท ชั้นที่ 7 เลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-6401568   Fax : 02-6401568    Email address : bioagricert.certification@gmail.com free hit counter