งานสัมนาเรื่อง "New Eu Regulation on Organic Production"

วันที่ 22 มกราคม 2552 ทางบริษัท ไบโออะกริเสิร์ช ได้จัดสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "New Eu Regulation on Organic Production"  ณ ห้องอยุธยา 2-3 โรงแรม เซ็นจูรี่  พาร์ค ภายในงาน ครั้งนี้ Dr. Riccardo Cozzo ประธานบริษัท ไบโออะกริเสิร์ช ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏเกณฑ์ใหม่ ของสหภาพยุโรป ที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก EEC 2092/91 ไปสู่ EEC 834/2007 โดยได้แบ่งการบรรยายออกเป็น สองส่วน คือ ส่วนแรก นำเสนอพื้นฐานความรู้ของตัวมาตรฐานเก่า EEC 2092/91 และ ส่วนที่สอง นำเสนอ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไข รวมทั้งข้อแตกต่างในตัวมาตรฐานใหม่ EEC 834/2007

งานสัมนาในครั้งนี้ได้มีผู้ให้ความสนใจทั้งจากภาครัฐ และ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นลูกค้ากับทางบริษัทไบโออะกริเสิร์ช และ เป็นบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ ในเนื้อหาของการสัมนาในครั้งนี้ 

สำหรับผู้สนใจ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารในงานสัมนา Powerpoint   , Eu reg 834/2007 , Eu reg 889/2008


 

โพสเมื่อ : 28 มกราคม 2552
 
บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด  716 อาคารพญาไท ชั้นที่ 7 เลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-6401568   Fax : 02-6401568    Email address : bioagricert.certification@gmail.com free hit counter